Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gmina Urszulin wdraża nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 czerwca 2013r.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze składanie deklaracji.

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Duży nacisk położony jest na selektywna zbiórkę odpadów, dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa.
Stawka miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej wynosi 6,50 zł od osoby przy zachowaniu selektywnej zbiórki. Natomiast stawka za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałej wynosi 13 zł od osoby.

Mieszkańcy są zobowiązani do wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie jej pocztą, droga elektroniczną lub osobiście do Urzędu Gminy.