Od 1 lipca 2015 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), gmina Urszulin wdrożyła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 lipca 2013r.  Rada Gminy Urszulin w dniu 29 maja podjęła nowe uchwały wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od:
1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) dnia zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym np. urodzenia, zgonu, zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazdu.

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Duży nacisk położony jest na selektywną zbiórkę odpadów.
Stawka miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej wynosi 7,00 zł od osoby przy zachowaniu selektywnej zbiórki. Natomiast stawka za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałej jest wyższa i wynosi 14,00 zł od osoby.

W związku z nowelizacją ustawy i stosownie do art. 6j ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r., poz.1399 ze zm.), Rada Gminy Urszulin uchwaliła ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, które obowiązują od 1 lipca 2015r.

W celu dopełnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wypełnić obowiązujący druk deklaracji i złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin lub przesłać na adres: Urząd Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin. Deklaracje należy składać niezwłocznie od 1 lipca 2015 r.