Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY URSZULIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 R.

Czytaj dalej

Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Urszulinie informuję, że od stycznia 2020 roku ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • za styczeń, luty i marzec do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za kwiecień, maj i czerwiec do dnia 15 kwietnia danego roku,
  • za lipiec, sierpień i wrzesień do dnia 15 lipca danego roku,
  • za październik, listopad i grudzień do 15 października danego roku

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał w kwocie równej sumie opłat za 3 miesiące – bez wezwania – z góry w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykor...

Czytaj dalej

Nowy rachunek bankowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na NOWY RACHUNEK BANKOWY Gminy Urszulin Nr 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077.

Czytaj dalej

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Urszulin znajduje się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszuin.

1. Punkty zbierania odzieży:
-Pojemnik przy Poczcie Polskiej S.A. w Urszulinie przy ul. Pocztowej
-Pojemnik przy przystanku autobusowym w Urszulin przy ul. Lubelskiej
PPHU „WTÓRPOL” ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysk

Czytaj dalej

Poziom recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Urszulin.

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Czytaj dalej

Podmiot odbierajacy odpady komunalne

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY URSZULIN

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, tel (82) 57-13-066.

Miejsce przeznaczenia odpadów komunalnych:

Czytaj dalej

Informacja w sprawie niezłożenia deklaracji

Osobom, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r., zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391  z późn. zm.) Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czytaj dalej

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gmina Urszulin wdraża nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 czerwca 2013r.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze składanie deklaracji.

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie...

Czytaj dalej

„Nasze śmieci” Kampania Ministerstwa Środowiska

Czytaj dalej