Dokumenty do pobrania

  1. Uchwał Nr XII/74/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. UCHWAŁA NR XXIX/178/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin
  3. UCHWAŁA NR XXIX/179/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. UCHWAŁA NR XXIX/180/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  5. UCHWAŁA NR XXIX/181/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  6. UCHWAŁA NR XXIX/182/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  7. UCHWAŁA NR XXIX/183/2021 RADY GMINY URSZULIN z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi