Dokumenty do pobrania

Uchwał Nr XII/69/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin

Uchwał Nr XII/70/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwał Nr XII/79/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 23 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwał Nr XII/72/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwał Nr XII/74/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwał Nr XII/73/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXV/139/2012 RADY GMINY URSZULIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XXV/144/2012 RADY GMINY URSZULIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi