Dodatkowe godziny otwarcia PSZOK

Dodatkowe godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Uprzejmie informujemy, że w miesiącach letnich (od maja do sierpnia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Urszulinie, ul. Szkolna 17

będzie pełnił dodatkowe dyżury w każdą sobotę w godzinach 9:00-12:00.

Czytaj dalej

Informacja o ograniczeniach w odbiorze odpadów.

Informujemy, iż w związku z podjęciem Uchwały nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Urszulin z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin, odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów zwanych inaczej odpadami zielonymi nie będą odbierane sprzed nieruchomości. Tego typu odpady będą przyjmowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30.

Czytaj dalej

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Czytaj dalej

Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Urszulinie informuję, że od stycznia 2020 roku ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • za styczeń, luty i marzec do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za kwiecień, maj i czerwiec do dnia 15 kwietnia danego roku,
  • za lipiec, sierpień i wrzesień do dnia 15 lipca danego roku,
  • za październik, listopad i grudzień do 15 października danego roku

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał w kwocie równej sumie opłat za 3 miesiące – bez wezwania – z góry w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykor...

Czytaj dalej

Nowy rachunek bankowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na NOWY RACHUNEK BANKOWY Gminy Urszulin Nr 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077.

Czytaj dalej

Informacja w sprawie niezłożenia deklaracji

Osobom, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r., zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391  z późn. zm.) Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czytaj dalej

„Nasze śmieci” Kampania Ministerstwa Środowiska

Czytaj dalej