Działki letniskowe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (wersalki, fotele, stoły, szafy, sprzęt RTV i AGD itp.) oraz odpadów rozbiórkowych i budowlanych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbędzie się dnia ………………… Prosimy o uprzątnięcie odpadów zalegających w pasie drogowym i wystawienie ich zgodnie z ustalonym terminem odbioru do godziny 8:00 przy swojej posesji, w przeciwnym wypadku naliczane będą kary za zaśmiecanie pasa drogowego.

POSIADASZ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU?

JEŚLI TAK, TA INFORMACJA JEST SKIEROWANA WŁAŚNIE DO CIEBIE

Stosownie do nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  2013r., poz.1399 ze zm.,), która weszła w życie 1 lutego 2015 roku  Rada Gminy Urszulin w dniu 29 maja 2015 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/30/2015 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nową Uchwałą na terenie Gminy Urszulin od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązują ryczałtowe stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

1. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWYCH:

  • w I półroczu 2015 roku będą naliczane i pobierane na starych zasadach,
  • od 1 lipca 2015 r. wprowadzona opłata ryczałtowa będzie stanowiła połowę wysokości opłaty ryczałtowej i w takiej wysokości będzie pobierana,
  • od 1 stycznia 2016 r. opłata ryczałtowa będzie naliczana i pobierana w pełnej wysokości.

2. STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Rok 2015 (od 1 lipca) Rok 2016 (od 1 stycznia)
SEGREGOWANE 52,50 SEGREGOWANE 105,00
NIESEGREGOWANE 104,50 NIESEGREGOWANE 209,00
Rok 2017 (od 1 stycznia) Rok 2018 (od 1 stycznia)
SEGREGOWANE 150,00 SEGREGOWANE 150,00
NIESEGREGOWANE 209,00 NIESEGREGOWANE 209,00

 

3 SKŁADANIE DEKLARACJI:

Nowe deklaracje należy składać niezwłocznie od 1 lipca 2015r, a także w terminie 14 dni od momentu powstania odpadów. Druk deklaracji należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin lub przesłać na adres: Urząd Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin.

W momencie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty ryczałtowej (np.: sposób gromadzenia odpadów komunalnych, zwiększenia/zmniejszenia liczby domków, zbycia nieruchomości lub zgonu) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia nową deklarację.

Opłata ryczałtowa naliczana jest rokrocznie. Oznacza to, że jeśli nie zaistniała żadna zmiana mająca wpływ na wysokość ryczałtu, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych lub zwiększenie/zmniejszenie liczby domków – nie zachodzi już konieczność składania deklaracji w bieżącym roku.

W konsekwencji nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wydana zostanie z urzędu decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ryczałtową opłatę roczną należy uiszczać bez wezwania w terminie do 31 lipca roku, którego opłata dotyczy w kasie Urzędu Gminy Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Urszulin Nr 61 8191 1026 2001 0000 0332 0002.

4. KONTAKT:

W przypadku pytań i wątpliwości, odpowiedzi udzielą pracownicy Urzędu Gminy Urszulin od pn. do pt.                          w godzinach 7.30 – 15.30 oraz pod nr tel.: 82-5713024 lub 82-5920005.