Działki letniskowe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

POSIADASZ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU?

JEŚLI TAK, TA INFORMACJA JEST SKIEROWANA WŁAŚNIE DO CIEBIE

Stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  2020r., poz.1439 ze zm.), Rada gminy Urszulin w dniu 29 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę NR XXV/148/2020 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą na terenie Gminy Urszulin obowiązują ryczałtowe stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

  1. SKŁADANIE DEKLARACJI:

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od momentu powstania odpadów. Druk deklaracji należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin lub przesłać na adres: Urząd Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin.

W momencie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty ryczałtowej (np.: sposób gromadzenia odpadów komunalnych, zbycia nieruchomości lub zgonu) należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia nową deklarację.

Opłata ryczałtowa naliczana jest rokrocznie. Oznacza to, że jeśli nie zaistniała żadna zmiana mająca wpływ na wysokość ryczałtu, tj. zwiększenie/zmniejszenie liczby domków – nie zachodzi już konieczność składania deklaracji w bieżącym roku.

W konsekwencji nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wydana zostanie z urzędu decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ryczałtową opłatę roczną należy uiszczać bez wezwania w terminie do 31 marca roku, którego opłata dotyczy w kasie Urzędu Gminy Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Urszulin Nr 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077.

  1. STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Rok 2022 (od 1 stycznia)
 191,90 
  1. KONTAKT:

W przypadku pytań i wątpliwościodpowiedzi udzielą pracownicy Urzędu Gminy Urszulin od pn. do pt.  w godzinach 7.30 – 15.30 oraz pod nr tel.: 82-592-00-16 lub 82-592-00-08.