Pytania i odpowiedzi

 • W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami prowadzonego przez Gminę ?
 • W tym celu właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów. Deklaracja będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Należy podkreślić, że opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot z własnym zarządem deklarację mogą składać zarządy. W przypadku nie złożenia deklaracji wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty na podstawie szacunków, w tym średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 • W jakich terminach uiszczać opłatę za odebrane odpady komunalne i jaka będzie jej wysokość?
  Opłatę w przypadku nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanychnależy uiszczać co 3 miesiące w kwocie równej sumie opłat za 3 miesiące – bez wezwania – z góry, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat. W przypadku nieruchomości letniskowych opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie do 31 marca roku, którego opłata dotyczy. Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Urszulin lub przelewem na Rachunek Bankowy Gminy Urszulin

nr 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077 lub u inkasenta.

 • Poniżej znajduje się harmonogram uiszczania opłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe:
  – za styczeń, luty, marzec (I kwartał) do dnia 15 stycznia danego roku
  – za kwiecień, maj i czerwiec (II kwartał) do dnia 15 kwietnia danego roku
  – za lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał) do dnia 15 lipca danego roku
  – za październik, listopad i grudzień (IV kwartał) do dnia 15 października danego roku
 • Na jakie cele może zostać przeznaczona opłata pobrana od mieszkańców?
 • Opłata może zostać przeznaczona tylko na realizację następujących celów:
  – odbiór odpadów z nieruchomości, gdzie zostały wytworzone;

— utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
– zbieranie odpadów w punktach selektywnej zbiórki;
– transport odpadów komunalnych;
– odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
– obsługa administracyjna systemu.

 • Czym jest deklaracja i kto powinien ją złożyć?
  Deklaracja jest dokumentem ustalającym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości np. spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub ,,J. Kowalski” w posesji jednorodzinnej.
 • Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wniesie opłaty lub wniesie niższą opłatę od należnej?
  Wójt gminy określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 • Co będzie w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
  W przypadku nie złożenia deklaracji, wójt gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 • Czy wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie stała w ciągu roku?
  Tak, jednakże właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do wójta gminy nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym np. urodzenia, zgonu, zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazdu.
 • Czy będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu deklaracji?
  Tak, oczywiście w urzędzie gminy w miejscu składania deklaracji będzie możliwość uzyskania pomocy przy jej wypełnieniu.
 • Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?
  Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
 • Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów ?
  Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierającą odpady w imieniu gminy.
 • Kto może odbierać odpady komunalne?
  Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne musi uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady.
 • Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z posesji współwłasnościach o liczbie lokali mieszkalnych poniżej siedmiu? Czy każdy lokal będzie miał osobny pojemnik i osobny worek?
  W małych wspólnotach mieszkaniowych (maksymalnie 7 lokali, działających na podstawie przepisów o współwłasności) nie istnieje obowiązek wyboru zarządu wspólnoty, zatem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany lokal każdy składa we własnym imieniu. Jeżeli został powołany zarząd wspólnoty, niezależnie od ilości lokali deklarację składa Zarząd.
 • Prowadzę firmę w domu. Jak mam obliczyć stawkę opłaty śmieciowej?
  W takiej sytuacji decyduje główne przeznaczenie nieruchomości. Dla osoby korzystającej głównie z komputera przy własnym stole czy biurku, niewątpliwie główną funkcją nieruchomości będzie mieszkalna. W przypadku wydzielenia pomieszczenia na biuro i zatrudniania w nim pracowników właściciel będzie uiszczał opłatę mieszaną – część powierzchni rozliczy według metody przyjętej dla nieruchomości zamieszkałych, a część, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jako firma. Opłata będzie w tym przypadku stanowiła sumę opłat obliczonych zgodnie z przyjętą metodą ustalenia opłaty dla każdego rodzaju nieruchomości.
 • Czy przedsiębiorcom będą wystawiane faktury na opłatę za wywóz odpadów, bo chcieliby wliczyć opłatę w koszty prowadzenia działalności?
  Nie, ponieważ jest to opłata lokalna, o charakterze podatku. Gmina nie będzie wystawiała faktur.
 • Jaka będzie opłata śmieciowa od prowadzenia agroturystyki?
  Właściciel nieruchomości, na terenie, której świadczone są usługi agroturystyczne będzie uiszczał opłatę za tzw. nieruchomość „mieszaną”, czyli taką, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne. Wówczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z przyjętą metodą ustalenia opłaty dla każdego rodzaju nieruchomości.
 • Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
  Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ten, który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.
 • Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę lub inny odpad problemowy?
 • Gmina zapewnia mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, elektrosprzęt, substancje chemiczne lub niebezpieczne, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów itp. W tym celu utworzony jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie: ul. Szkolna 17.
 • Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze?
  Odpady z remontów, w tym gruz, wytworzone przez przedsiębiorców, którzy remontowali lokale firmowe bądź prywatne, nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. W przypadku prowadzenia remontu samodzielnie należy złożyć deklaracje o dodatkową usługę, która zostanie wykonana w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do tut. Urzędu.