Budynki wielolokalowe

Dotyczy m in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana  budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązek wynikający z art. 2 ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) nakłada na zarząd obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.