Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Miejscowości:

Termin odbioru:

1. Grabniak 4 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień
2 i 4 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
2. Wytyczno – Kochanowskie, Sumin 3 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień
1 i 3 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec, wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
3. Stare Załucze, Nowe Załucze, Dębowiec 3 wtorek miesiąca
4. Borysik, Przymiarki, Wielkopole, Sęków, Wereszczyn, 4 środa miesiąca
5. Wiązowiec, Babsk, Zawadówka, Jamniki, Łomnica, Wola Wereszczyńska, 2 środa miesiąca
6. Wytyczno, Wólka Wytycka, Michałów, 3 środa miesiąca
7. Kozubata, Zabrodzie, Zastawie, Andrzejów Osada, Andrzejów, Wincencin, 2 czwartek miesiąca
8. Urszulin 1 środa miesiąca

Jeżeli wyznaczony termin odbioru odpadów komunalnych wypada w dzień wolny od pracy lub święto, odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym.

Worki i pojemniki należy wystawiać przy bramie posesji obowiązkowo do godziny 800.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do właściwego oznakowania swoich odpadów poprzez umieszczenie w widocznym miescu numeru posesji lub numeru działki letniskowej lub budowlanej (np. na budynku, ogrodzeniu lub pojemniku na odpady).

Zasady odbioru odpadów

Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

Odpady niesegregowane należy wystawiać we własnych pojemnikach lub własnych czarnych workach, natomiast odpady segregowane w dostarczonych workach z podziałem na odpowiednie frakcje odpadów zgodnie z zasadami segregacji.

W przypadku braku wystarczającej ilości worków do segregacji odpadów , można je dostać nieodpłatnie w siedzibie GZUK Urszulin, ul. Szkolna 17, w godz. 7.00-15.00 w dni robocze.

Odbiór popiołu będzie następował przy każdym odbiorze odpadów zgodnie z harmonogramem (popiół należy wystawiać we własnych workach)

Nieruchomości zamieszkałe:

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych ulegających biodegradacji, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury będzie prowadzony 1 raz na miesiąc zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych ulegających biodegradacji, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach: Grabniak, Sumin i Wytyczno (Kochanowskie) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia będzie prowadzone 1 raz na tydzień.

Odbieranie selektywnie zebranych odpadów: mebli i innych odpadów wielogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych będzie prowadzone bezpłatnie 1 raz na rok.

W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowego odbioru selektywnie zebranych odpadów: mebli i innych odpadów wielogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych istnieje możliwość zamówienia dodatkowej, płatnej usługi  poprzez wypełnienie deklaracji. Usługa zostanie wykonana w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do  Urzędu Gminy Urszulin.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych ulegających biodegradacji, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury będzie prowadzone:
1) z nieruchomości, na których prowadzona jest gastronomiczna działalność gospodarcza 1 raz w tygodniu,
2) z pozostałych nieruchomości 1 raz w miesiącu.

Odbieranie selektywnie zebranych odpadów: mebli i innych odpadów wielogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych będzie prowadzone 1 raz na rok