Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Urszulinie informuję, że od stycznia 2020 roku ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • za styczeń, luty i marzec do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za kwiecień, maj i czerwiec do dnia 15 kwietnia danego roku,
  • za lipiec, sierpień i wrzesień do dnia 15 lipca danego roku,
  • za październik, listopad i grudzień do 15 października danego roku

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał w kwocie równej sumie opłat za 3 miesiące – bez wezwania – z góry w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele opłacają bez wezwania z góry w terminie do 31 marca roku, którego opłata dotyczy.