Podstawowe informacje

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Urszulin  zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2021 r. Rada Gminy Urszulin podjęła uchwałę nr XXIX/179/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 lipca 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości pobierana przez Gminę Urszulin, będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
  1. 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  2. po 18,00 zł miesięcznie od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  3. po 17,00 zł miesięcznie od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
 • Ustala się podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 38,00 zł, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  1. za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł,
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,39 zł,
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,38 zł,
  4. za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 390,60 zł.
 • Ustala się podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
  1. za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 13,38 zł,
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 26,78 zł
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 122,76 zł
  4. za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m– w wysokości 781,20 zł
 • Ustala się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustala się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 363,80 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODAPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY URSZULIN:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie sp. z o.o. ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin

Tel: 82 571 30 66

e-mail: gzuk3@op.pl

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Urszulin znajduje się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin.

Dni oraz godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Do Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z Uchwałą nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 18 czerwca 2021r . w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin można dostarczyć:

 • Papier i tekturę
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • Bioodpady
 • Odpady niebezpieczne
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odpady tekstylne i odzież
 • Popiół z gospodarstw domowych
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady wielkogabarytowe oraz  odpady rozbiórkowe i budowlane są odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych 1 raz w roku nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odpierającego odpady komunalne z terenu Gminy Urszulin.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszkańcy Gminy mogą na teren PSZOK-u dostarczyć w ramach opłaty odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, budowlane oraz opony w limicie do 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe. Oddanie wyżej wymienionych odpadów w większej ilości jest możliwe za dodatkową opłatą, co reguluje Uchwała nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych prze gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnostawska 54, 21-010 Łęczna,
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa

Poziom recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Urszulin.

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty przez Gminę Urszulin 13,51 20,91 38,8 52 49,2 59,5 33,987 68,37 85,20

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty przez Gminę Urszulin 0 100 100 100 100 100 0 77,65 100

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowocałkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowocałkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty przez Gminę Urszulin 76,49 32,39 32,39 7,9 0 0 0 19,46 0

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) :

 • Polska Korporacja Recyklingu sp. z o. o. Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

Punkt zbierania odpadów folii i sznurka powstających w gospodarstwach rolnych lub zakład przetwarzania takich odpadów:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Punkt zbierania opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)