Podstawowe informacje

Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej Gminie:

Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmy, które będą odbierały odpady oraz podpisuje z nimi umowy.
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od:
1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) dnia zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym np. urodzenia, zgonu, zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazdu.

Wyjątek stanowią budynki wielorodzinne, w których ustanowiono odrębną własność lokali, w tym przypadku deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, ponieważ obowiązek ten spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej lub zarządzie wspólnoty.

Nie złożenie deklaracji w terminie, spowoduje wystawienie z urzędu decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Urszulin lub przesłać pocztą, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W deklaracji wskazać należy m. in. dane dotyczące właściciela nieruchomości (składającego deklarację), dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady oraz preferencje w zakresie postępowania z odpadami. Właściciel nieruchomości musi zadeklarować jeden ze wskazanych sposobów postępowania z odpadami tj. czy będzie segregował odpady lub czy będzie oddawał wszystkie odpady jako zmieszane (sposób nieselektywny).

Właściciel nieruchomości składając deklarację samodzielnie wylicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości osób zamieszkujących posesję i stawki opłaty.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone na poziomie:

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla nieruchomości zamieszkanych:

– 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 4 osób zamieszkujących nieruchomość,
– 3,50 zł miesięcznie od 5 i 6 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
– po 2,00 zł miesięcznie od 7 i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W przypadku prowadzenia nieselektywny zbiórki odpadów:

– 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkanych

  Segregowane Niesegregowane
60 l 7,00 zł 14,00 zł
120 l 14,00 zł 28,00 zł
240 l 28,00 zł 56,00 zł
1100 l 128,00 zł 256,00 zł
7000 l 819,00 zł 1638,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co 2 miesiące w kwocie równej sumie opłat za 2 miesiące, w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłat.

Poniżej znajduje się harmonogram uiszczania opłaty za poszczególne okresy rozliczeniowe:
– za styczeń i luty do dnia 15 lutego danego roku
– za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia danego roku
– za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca danego roku
– za lipiec i sierpień do dnia15 sierpnia danego roku
– za wrzesień i październik do dnia 15 października danego roku
– za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia danego roku.

Opłatę należy uiszczać gotówka w kasie Urzędu Gminy Urszulin lub przelewem na
Rachunek Bankowy Gminy Urszulin Nr 61 8191 1026 2001 0000 0332 0002

W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty określonej w deklaracji lub w decyzji w wyznaczonym terminie, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), celem dokonania egzekucji przypadających gminie należności pieniężnych wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Dane podane w deklaracji zostaną poddane weryfikacji.

Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia płatnej usługi odebrania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych poprzez wypełnienie deklaracji. Usługa zostanie wykonana w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym deklaracja wpłynie do tut. Urzędu. Ta deklaracja wymaga opłaty dodatkowej uzależnionej od wielkości pojemnika.